Easy to starts

Plan Lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018 - obowiązuje od 22.01.2018 r.

 Pobierz...

Forum Support

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego

Telefon: 17 788 59 20

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mielcu

Czytaj więcej

Informujemy, że w dniach od 26 do 28 lutego 2018 r. odbędą się rekolekcje wielkopostne.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu

Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

Rozdział I

§ 1

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, z podziałem na dwa etapy edukacyjne.
 2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
  1. na szczeblu klas: samorządy klasowe,
  2. na szczeblu szkoły: rada uczniowska klas IV-VI,
  3. mała rada uczniowska kl. I-III.
§ 2
 1. Samorząd uczniowski może przedstawią radzie pedagogicznej, radzie szkoły, komitetowi rodzicielskiemu oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu.
 2. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

Rozdział II

§ 3

 1. Samorząd klasowy składa się z:
  1. przewodniczącego
  2. zastępcy
  3. skarbnika
  Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.
§ 4
 1. Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:
  1. ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym,
  2. reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli,
  3. reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych,
  4. występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych,
  5. udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską,
  6. informowanie klasy o postanowieniach i pracach rady uczniowskiej,
  7. inne zadania nałożone przez klasę lub radę uczniowską.

Rozdział III
Rada uczniowska

§ 5

 1. Rada uczniowska oraz mała rada uczniowska składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych.
 2. W skład rady uczniowskiej wchodzą:
  1. przewodniczący,
  2. zastępca,
  3. skarbnik,
  4. kierownicy i członkowie sekcji, jeżeli sekcje zostaną powołane.
 3. Kadencja rady uczniowskiej trwa jeden rok.
 4. Członkami rady uczniowskiej mogą być uczniowie klas IV-VI.
 5. Członkami małej rady uczniowskiej mogą być uczniowie klas I-III.
 6. Przewodniczący rady uczniowskiej koordynuje pracę rady i reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.
 7. Rada uczniowska obraduje na zebraniach zwoływanych przez opiekuna lub przewodniczącego samorządu (minimum raz w miesiącu).
 8. Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.
§ 6
 1. Do zadań podstawowych rady uczniowskiej należy:
  1. przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego (regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły),
  2. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonywania,
  3. gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,
  4. wykonywanie zadań zlecony przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły,
  5. proponowanie kandydata na opiekuna samorządu uczniowskiego.
 2. W razie konieczności rada uczniowska może powołać komisję dyscyplinarno-regulaminową wyłanianą z członków rad.
§ 7
 1. W celu usprawnienia swojej działalności rada uczniowska może powołać sekcje do wykonywania określonych zadań.
 2. Na czele wszystkich sekcji stoją kierownicy, powoływani na pierwszym zebraniu rady uczniowskiej.
 3. W skład sekcji wchodzą uczniowie spoza rady uczniowskiej.
 4. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez przewodniczącego, jeżeli nie wypełniają swych obowiązków.
 5. Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący rady uczniowskiej wraz z nauczycielem - opiekunem.

Rozdział IV
Wybory do rady uczniowskiej.

§ 8

 1. Wybory przeprowadza się w drugim tygodniu maja.
 2. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.
 3. Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas I-V.
 4. Wybranym do rady uczniowskiej może być każdy uczeń klasy I-V.
§ 9
 1. Wybory zarządza przewodniczący rady uczniowskiej w porozumieniu z opiekunem samorządu uczniowskiego i dyrekcją szkoły.
 2. Zarządzanie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły oraz ogłasza w każdej klasie.
§ 10
 1. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.
 2. Komisja wyborcza składa się z członków rady uczniowskiej.
 3. Na czele komisji stoi przewodniczący rady uczniowskiej.
 4. Komisja działa pod nadzorem opiekuna samorządu uczniowskiego.
§ 11
 1. Kandydatów na członków rady uczniowskiej zgłaszają uczniowie klas IV i V.
 2. Kandydatów na członków małej rady uczniowskiej, uczniowie klas I i II.
 3. Każdej z wyżej wymienionych klas przysługuje prawo zgłoszenia dwóch kandydatów.
 4. Uczniowie, którzy chcą kandydować, muszą uzyskać poparcie co najmniej połowy uczniów swojej klasy.
 5. Obowiązek zgłoszenia kandydatów przewodniczącemu rady uczniowskiej nakłada się na samorządy klasowe.
 6. Samorządy klasowe dostarczają przewodniczącemu rady uczniowskiej programy wyborcze poszczególnych kandydatów i ich charakterystyki w formie pisemnej , najpóźniej na tydzień przed datą wyborów.
 7. Poszczególne programy i charakterystyki kandydatów rozwieszone zostaną na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego.
§ 12
 1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.
 2. Głosować można na jednego kandydata.
 3. Wyborca stawia znak "X" obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
 4. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.
§ 13
 1. W skład rady uczniowskiej wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.
 2. Trzech kandydatów, którzy o trzymali największą ilość głosów, utworzy prezydium rady uczniowskiej i otrzyma stanowiska: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika.
 3. Pozostali kandydaci do rady uczniowskiej zostaną kierownikami lub członkami poszczególnych sekcji.
§ 14
 1. W razie konieczności regulamin wyborów może zostać uzupełniony o kolejne punkty na zgromadzeniu samorządów klasowych.

Rozdział V
Zgromadzenie samorządów klasowych.

§ 15

 1. Zgromadzenie samorządów klasowych jest organem kontrolującym pracę rady uczniowskiej.
 2. W skład zgromadzenia samorządów klasowych wchodzą samorządy kl. I-VI.
 3. Na czele zgromadzenia samorządów klasowych stoi przewodniczący rady uczniowskiej.
 4. Zgromadzenie samorządów klasowych zwołuje jego przewodniczący lub opiekun samorządu uczniowskiego minimum raz w semestrze.
 5. W obradach zgromadzenia samorządów klasowych mają prawo brać udział członkowie rady pedagogicznej i rady uczniowskiej na zasadach obserwatora, bez prawa głosu.
§ 16
 1. Do zadań zgromadzenia samorządów klasowych należy:
  1. ocena działalności rady uczniowskiej,
  2. wybór kandydata na opiekuna samorządu uczniowskiego,
  3. uchwalenie regulaminu samorządu uczniowskiego,
  4. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących życia szkoły,
  5. wybór przedstawicieli do rady szkoły,
  6. opracowanie harmonogramu dyżurów uczniowskich.

Rozdział VI
Odwołanie członka rady uczniowskiej.

§ 17

 1. Członka rady uczniowskiej można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach rady uczniowskiej.
 2. Sprawę rozpatruje zgromadzenie samorządów klasowych poprzez głosowanie tajne, równe, bezpośrednie.
 3. Na miejsce odwołanego członka rady uczniowskiej powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w radzie uczniowskiej, lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez zgromadzenie samorządów klasowych.
 4. Członek rady uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w radzie. Stosuje się wtedy punkt 3 rozdziału VI.

Rozdział VII
Opiekun samorządu uczniowskiego.

§ 18

 1. Kandydatów na opiekuna samorządu uczniowskiego na I i II etapie edukacyjnym proponuje:
  1. rada uczniowska,
  2. rada pedagogiczna,
  3. zgromadzenie samorządów klasowych.
 2. Opiekuna samorządu uczniowskiego na I i II etapie edukacyjnym wybiera zgromadzenie samorządów klasowych.
 3. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad rady uczniowskiej i koordynatora jej działalności.
 4. Kadencja opiekuna trwa 3 lata.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe.

§ 19

 1. Rada uczniowska może ustalić składkę na działalnoś samorządu uczniowskiego, która byłaby pobierana od uczniów klas I -VI.
 2. Składka musi być zatwierdzona przez zgromadzenie samorządów klasowych.
 3. Wszystkie decyzje rady uczniowskiej i zgromadzenia samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady uczniowskiej i zgromadzenia samorządów klasowych
 4. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

 

My i Nasza Szkoła

 • 2015/2016

  2015/2016

  W latach 2010 – 2015 nasza szkoła współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych w zakresie badań dotyczących Edukacyjnej Wartości Dodanej mających na celu podniesienie wskaźników efektywności nauczania.

 • 2014/2015

  2014/2015

  W dniu 01.05.2014 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu odbyła szkolenie w zakresie „Ewaluacji zewnętrznej z elementami wewnetrznej” podnosząc swoje kwalifikacje wyżej wymienionym zakresie. Szkolenie na zlecenie…

 • 2014/2015

  2014/2015

  Realizujemy program "Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem" Jego celem jest wspieranie rozwoju świadomości zdrowotnej dzieci i młodzieży. Zakres projektu obejmuje bardzo zróżnicowane działania, dotyczące promocji zdrowia.

 • 2014/2015

  2014/2015

  W dniu 09.12.2014 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu odbyła szkolenie w zakresie „OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO” podnosząc swoje kwalifikacje wyżej wymienionym zakresie. Szkolenie na zlecenie Dyrektora Szkoły przeprowadził…

 • 2014/2015

  2014/2015

  W dniu 07.11.2014 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu odbyła szkolenie w zakresie „MONITOROWANIA WDRAŻANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ” podnosząc swoje kwalifikacje wyżej wymienionym zakresie. Szkolenie…

 • 2014/2015

  2014/2015

  W dniu 14.10.2014 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu odbyła szkolenie w zakresie „INNOWACJI I EKSPERYMENTÓW PEDAGOGICZNYCH"” podnosząc swoje kwalifikacje wyżej wymienionym zakresie. Szkolenie na zlecenie Dyrektora…

 • 1989/1990

  1989/1990

  W grudniu 1989 roku nasza szkoła została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół – delegacja społeczności szkolnej gościła u Marszałka Sejmu – prof. Mikołaja Kozakiewicza.

 • 2002/2003

  2002/2003

  W 2003 roku otrzymaliśmy tytułu „Szkoły z klasą”, został on przyznany z uzasadnieniem - placówka dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozwijać świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć…

 • 2002/2003

  2002/2003

  W 2003 roku otrzymaliśmy tytułu „Szkoły z klasą”, został on przyznany z uzasadnieniem - placówka dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozwijać świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć…

 • 2004/2005

  2004/2005

  12 maja 2005 roku na uroczystym apelu poświęconym 60.rocznicy zakończenia II wojny światowej sztandar naszej szkoły został odznaczony „Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”…

 • 2005/2006

  2005/2006

  W trosce o pomoc dla najbardziej bezbronnych zwierząt co roku szkoła organizuje szeroko rozpowszechnioną wśród uczniów akcję zbierania żołędzi. Za całokształt pracy w tym zakresie Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie…

 • 2006/2007

  2006/2007

  13 czerwca 2007 r. zostaliśmy przyjęci do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a w nasze działania i podejmowane inicjatywy na stałe wpisała się edukacja prozdrowotna w najszerszym tego słowa znaczeniu.

 • 2007/2008

  2007/2008

  W dniach 9 - 13 października 2007 r. uroczyście obchodziliśmy rocznicę 50-lecia istnienia szkoły. Obchody rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele MBNP na Osiedlu. 11 października społeczność uczniowska wzięła udział w…

Ważne informacje

 • Projekt "Otwarte Drzwi"
  Projekt "Otwarte Drzwi" ,,OTWARTE DRZWI” Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu W dniach 19-23.02.2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu odbędzie…
  Przeczytano 40 razy
 • Rekolekcje Wielkopostne
  PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W MIELCU Termin - 26 – 28 LUTEGO 2018 r. Miejsce -…
  Przeczytano 69 razy
 • Instaling- nauka słówek z języka angielskiego
  W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji programu Insta.Ling dla szkół, w którym uczniowie z klas IV…
  Przeczytano 152 razy
 • Bezpieczne ferie
  Bezpieczne ferie  Dekalog bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych:  Nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg – także tych rzadko…
  Przeczytano 197 razy
 • 100. rocznica odzyskania niepodległości inicjatywa Diecezji Tarnowskiej
  http://unsjp2.edu.pl/
  Przeczytano 297 razy
 • DODATKOWE DNI WOLNE
  Poza dniami ustawowo wolnymi dyrektor szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018: 26 stycznia 2018…
  Przeczytano 1155 razy
Początek strony

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości tego serwisu internetowego stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszym serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?